จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอน 1

  แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ติดกับอาณาเขตชายแดนไทย – เมียร์มาร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวจังหวัด ที่มีหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้นยังมีภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศด้วย จังแม่ฮ่องสอนนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 12,681.259 ตร.กม. มีประชากรน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือ  แม่ฮ่องสอนได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่

ในอดีตที่ผ่านมานั้น แม่ฮ่องสอนเป็นเพียงหมู่บ้านของชาวเขา ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างไกลพื้นที่ราบมากๆ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนนั้นประกอบด้วยเทือกเขาสูง การเดินทางค่อนข้างลำบาก ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่นั้นจะเป็นชาวไทยใหญ่ ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา และชาวกระเหรี่ยง ลัวะ มูเซอ จะอาศัยตามยอดดอยต่างๆ โดยส่วนมากผู้คนมักอาศัยอยู่ใกล้กับเขตแม่น้ำสาละวิน ซึ่งมีอาณาเขตติดกับ รัฐฉาน ของพม่า ต่อมาราวปี พ.ศ. 2374 หรือสมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น ได้ให้หมอควาญช้างออกเดินทางนำช้างป่ามาฝึกเพื่อใช้ในการศึก และเป็นพาหนะเดินทางด้วย ซึ่งทางแก้วเมืองมา จึงยกขบวนเดินทางไปยังเมืองปาย โดยเดินทางเลาะไปตามลำน้ำปาย

เมื่อไปถึงเขาสังเกตว่าบริเวณทางทิศใต้ของลำน้ำปายนั้นเป็นป่าดงว่างเปล่า และเป็นดินโป่งที่มีหมูป่าลงมากินโป่งชุกชุมซึ่งในบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์มากรวมถึงเป็นแหล่งธรรมชาติ เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาว่า ควรตั้งเป็นหมู่บ้าน เจ้าแก้วเมืองมา จึงเรียกชาวบ้านในบริเวณนั้นทั้ง ชาวไทใหญ่  และกะเหรี่ยง มาประชุมกัน ชี้แจงให้ทราบถึงความคิดที่จะตั้งบริเวณนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้าน และบุกเบิกที่ดินที่เป็นไร่นาที่ทำมาหากินต่อไป

,