วัดจองคำ วัดจองกลาง พระอารามคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

   สถานที่หนึ่งที่เป็นที่สัการะบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอย่าง วัดจองคำ และวัดจองกลาง เป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดจองคำและวัดจองกลางเปรียบเสมือนวัดแฝด เนื่องจากตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกันเมื่อเราเข้าเดินภายในจะเห็นว่า มองจากกำแพงด้านหน้า วัดจองคำ อยู่ซ้ายมือ และวัดจองกลางอยู่ขวาเมือง วัดทั้งสองแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีมายาวนานของแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนหลายเชื้อชาติในจังหวัดแห่งนี้

วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวง ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนจะเรียกกันอีกชื่อว่า หนองจองคำ เนื่องจากวัดจองคำนั้นตั้งอยู่ติดกับริมน้ำ สันนิฐานว่าวัดจองคำถูกสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2340 ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดและเป็นวัดแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้น ตัววัดออกแบบอย่างศิลปะไทใหญ่ ประกอบด้วยหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นพระพุทธองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด รวมถึงภายในมีศิลปะต่างๆที่ งดงามจำนวนมาก วัดจองคำ ได้ชื่อมาจากเสาของวัดที่ประดับด้วยทองดำเปลว จึงถูกเรียกว่า วัดจองคำ

วัดจองกลาง ตั้งอยู่บริเวณข้างๆกับ วัดจองคำ สันนิฐานว่าถูกสร้างในสมัยใกล้เคียงกัน โดยวัดจองกลางนั้นด้านในมีจิตรกรรมที่งดงามรวมถึงภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ อีกทั้งยังมีภาพวาดที่บอกถึงความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนด้วย ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ไว้เป็นที่สักการบูชาของชาวเมืองด้วย รวมถึงมีรูปปั้นแกะสลักโดยฝีมือช่างชาวเมียร์มาร์ด้วย

 

, ,