วัดพระธาตุดอยกองมู

   อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งมีความสำคัญกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามท่ามกลายวิวภูเขาที่สวยงาม วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บริเวณดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีวัดมีชื่อว่า วัดปลายดอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่ง สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2403 วัดพระธาตุแห่งนี้มีลักษณะเด่นมากแห่งนี้คือ พระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ ตั้งตระหง่าอยู่บนยอดดอย เห็นเด่นชัดมาก

แต่เดิมวัดพระธาตุดอยกองมู นั้นมีชื่อว่า วัดปลายดอน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อของดอยคือ ดอยกองมู ซึ่งคำว่า กองมูนั้นมาจากภาษาไทยใหญ่แปลว่า พระเจดีย์ ภายในวัดพระธาตุนั้นมีศิลปะออกแบบในรูปแบบของพม่าที่สวยงาม ซึ่งประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่ 2 องค์ ซึ่งภายในบรรจุอัฐธาตุของพระมหาโมคคัลลานะเถระ โดยอัฐธาตุดังกล่าวถูกอันเชิญมาโดยชาวเมืองตองกี่ ซึ่งอันเชิญมาจากเมืองมะละแหม่ง ของประเทศเมียร์มาร์ เป็นเจดีย์ทรงลักษณะออกแบบมอญ อีกทั้งภายในวัดยังมีการออกแบบศิลปะผสมผสานกันระหว่างไทย-พม่าด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระธาตุได้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำ โดยการสักการะนั้น สักการะองค์พระธาตุด้วยพานดอกไม้ ธูป เทียนบูชาซึ่งทางวัดจัดให้แล้ว และวิธีสักการะคือ นำเครื่องสักการะเดินเวียนขวารอบพระธาตุ 3 รอบ จากนั้นจึงนำเครื่องสักการะทั้งหมดไปวางหน้าพระประจำวันเกิดของตน หลังจากสักการะพระธาตุแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวรอบเมืองแม่ฮ่องสอนได้สวยงาม

,